20220914_Aabø_Evensen_008

20220914_Aabø_Evensen_008

Aksjesalg, innmat eller fusjon? Dette må du vite

17 mars, 2021 Fagartikler

Valg av transaksjonsform bør du ta tidlig i prosessen, da beslutningen legger føringer for veien videre. Her får du vite hva alternativene innebærer.

Vi har siden oppstarten vår i 2002 bistått i et stort antall fusjoner og oppkjøp (M&A-transaksjoner). Utenfra er det lett å tenke seg at selgeren er mest opptatt av å få en høy pris, og at kjøperen er opptatt av å betale minst mulig. Selv om pris naturligvis er en sentral faktor i forhandlingene, er vår erfaring at det er mer nyansert enn som så.

Som bedriftseier kan det være et utall grunner til at du ønsker å selge, og vi opplever at motivasjonen er like forskjellig som bedriftene vi bistår. Generelt kan vi likevel se at det er noen fellestrekk:

 • - Eieren ønsker å realisere gevinst.
 • - Eieren ønsker å pensjonere seg, uten at det finnes arvtakere i selskapet.
 • - Eieren ønsker å vokse gjennom et strategisk samarbeid.
 • - Selskapet har økonomiske utfordringer, og restrukturering anses ikke som et hensiktsmessig alternativ.

Motivasjonen din for å selge er et viktig utgangspunkt for salgsprosessen. Underveis vil du stå overfor en rekke veivalg og problemstillinger som påvirker sluttresultatet. Dersom du ikke har reflektert over hva du ønsker å oppnå, risikerer du å ende opp med utfordrende forhandlinger som leder til et uønsket resultat.

Begynn i riktig ende: Transaksjonsform

Når du har kartlagt hva du ønsker å oppnå, bør du tenke over hvilken transaksjonsform som passer dine behov. Da blir det lettere å finne aktuelle kjøpere, tilrettelegge for due diligence-prosessen og gjennomføre forhandlinger senere.

Her er det viktig å påpeke at det finnes flere varianter, men vi skal i denne artikkelen fokusere på tre hovedkategorier:

 • - Aksjesalg
 • - Salg av virksomhetsområder eller eiendeler (innmat)
 • - Fusjoner

Alle disse alternativene har noen skatterettslige fordeler og ulemper. Hvilket alternativ som passer deg best vil være avhengig av din unike situasjon. Likevel kan vi gå gjennom dem på et overordnet nivå.

Aksjesalg

Når du selger aksjene i selskapet, overfører du kun eierskapet av aksjene til kjøperen. Det innebærer at det fortsatt er selskapet som er ansvarlig for alle kontrakter, og fortsatt eier alle eiendeler som patenter og anleggsmidler. Tilsvarende er det fortsatt selskapet som er ansvarlig for selskapets gjeld og øvrige forpliktelser. 

Et aksjesalg markerer gjerne en endelig avslutning på eierskapet. Kjøperen blir aksjonær i selskapet, og kan dermed fatte viktige vedtak på selskapets generalforsamling.

Fra et skatterettslig standpunkt kan det lønne seg å selge aksjene dersom:

 • a. du eier aksjene gjennom et aksjeselskap, ofte et holdingselskap, og
 • b. realisasjonen medfører en gevinst.

Grunnen til dette er at salget faller under fritaksmetoden. I all enkelhet innebærer det at gevinsten ved salg av aksjene er skattefri. Du må imidlertid betale utbytteskatt når du overfører gevinsten fra holdingselskapet til din private konto, men midler som blir værende i holdingselskapet kan investeres videre uten tilleggsbeskatning.

Det er verdt å merke seg at denne løsningen kan være ugunstig dersom du eier aksjene i et holdingselskap og selger med tap. Tap er nemlig ikke fradragsberettiget under fritaksmetoden. 

Dersom du er i denne situasjonen finnes det likevel alternativer, som for eksempel å selge aksjene i holdingselskapet. Vi anbefaler da at du tar kontakt med en rådgiver som kan bistå deg med de skatterettslige spørsmålene.

Salg av innmaten

Et alternativ til aksjesalg er å selge deler av bedriften, enten det er snakk om et virksomhetsområde eller en eiendel. Ofte betegnes en slik transaksjon som å «selge innmaten» og det er da selskapet selv som er selger. 

Velger du å selge innmaten, overtar kjøperen alle forpliktelser, rettigheter og verdier tilknyttet eiendelen eller virksomhetsområdet. I etterkant av salget vil aksjeselskapet ditt fortsatt eksistere, uavhengig om det er aktivitet i det eller ei.

Å selge innmaten kan fra et skattemessig perspektiv være lurt dersom:

 • a. innmaten selges med tap, og
 • b. du ønsker å fortsette den gjenværende virksomheten etter salget.

Når du selger med tap, vil du kunne skrive av tapet på selskapsnivå. Det kan være en god løsning dersom du ønsker å videreføre den gjenværende virksomheten. Selskapet kan nemlig føre fremtidige inntekter mot tapet som oppstår i forbindelse med salget. 

Utløser salget en gevinst, kan salg av innmaten derimot være ugunstig. I praksis vil salg av innmaten og senere overføring av vederlaget til din private konto utløse mye skatt. Er du i en slik situasjon, vil vi igjen anbefale deg å ta kontakt med en rådgiver for en vurdering av de skattemessige konsekvensene.

Fusjon

Ved en fusjon slår man to eller flere selskaper sammen. Det overtakende selskapet overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i din virksomhet. 

Aksjeselskapet ditt vil ikke lenger eksistere, og som motytelse mottar du et fusjonsvederlag. Dette fusjonsvederlaget vil bestå av eierskap i det fusjonerte selskapet, men inntil 20 prosent kan utbetales i kontanter. Denne kontantutdelingen vil imidlertid bli utbyttebeskattet. Her er det verdt å merke seg at det finnes ulike former for fusjoner, og oppgjørsform kan dermed variere.

Fusjonerer du virksomheten din inn i det overtakende selskapet, kan overdragelsen være skattefri, gitt at skatte- og regnskapsrettslige vilkår oppfylles. Blant annet er det vilkår om at:

 • a. det overtakende selskapet overtar de skattemessige verdiene av eiendelene som innfusjoneres, og 
 • b. du som aksjonær i det overdragende selskapet, må overføre skatteposisjonene på aksjene som innløses til vederlagsaksjene i det fusjonerte selskapet.

Hva påvirker valget av transaksjonsform?

Når du vurderer transaksjonsform, vil det være flere momenter som påvirker hvilket valg som er riktig for deg. Her er noen ting du bør tenke på:

 • Selskapsform og struktur

 • Selskapsformen og strukturen påvirker hva som er fordelaktig for deg. Eier du aksjene gjennom et holdingselskap? Er det et «single purpose»-foretak? Har selskapet datterselskaper?
 •  
 • Eierstruktur

 • Dersom selskapet har flere eiere vil prosessen påvirkes av flere enn deg. Hva er deres interesser? Vil det bli interne uenigheter i salgsprosessen? Dette er spesielt viktig å ta høyde for dersom du ikke er majoritetseier.
 •  
 • Vedtekter og aksjonæravtaler

 • Selskapets vedtekter og aksjonæravtaler kan legge føringer for salget. Utløser et bud på aksjene salgsplikt for de øvrige eierne? Har selskapets øvrige eiere forkjøpsrett? 
 •  
 • Hvilke kjøpere som er interessert

 • Kjøpere kan deles inn i to hovedkategorier: strategiske kjøpere og finansielle kjøpere. Valget av transaksjonsform kan påvirke hvilke aktører som melder sin interesse.
 •  
 • Kjøperens interesser

 • Kjøperne kan ha ulike motiv og målsettinger. Noen ønsker at ledelsen fortsetter etter salget for en smidig integrasjon, andre har behov for konfidensialitet og raske handler. Dette er momenter du bør ta stilling til fra starten av. 
 •  
 • Dine fremtidsplaner

 • Det kommer en tid etter salget, og du bør legge planer for hva du vil bruke denne tiden på. Ønsker du å bli værende i bedriften? Har du planer om å investere i et nytt prosjekt? Pensjonere deg? Alt dette påvirker hvilke alternativer som er best for deg.

Få bistand fra starten av, så slipper du negative overraskelser.


Når du selger selskapet ditt, starter du en lang prosess. Valget av transaksjonsform er da en liten, men viktig del av det store bildet. Beslutningen vil legge føringer for hvordan du forbereder salgsprosessen, hvilke kjøpere som er aktuelle og hvilke skatterettslige konsekvenser salget får. 

Derfor lønner det seg å koble på profesjonell bistand fra starten av.

 

New call-to-action

Vi tror også du vil like

A clear and bold header