Forretningsvilkår

Oppdatert per 1. desember 2023

1. Anvendelse

Disse forretningsvilkårene gjelder for oppdrag som utføres av Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS ("AAECO" eller "vi"). Normalt utsteder vi også et engasjementsbrev. Forretningsvilkårene og
engasjementsbrevet utgjør til sammen oppdragsavtalen ("Avtalen"). Selv om Avtalen beskriver et konkret oppdrag, gjelder Avtalen så langt den passer for ethvert nytt oppdrag som AAECO måtte utføre for oppdragsgiver, med mindre noe annet blir skriftlig avtalt før oppdraget blir igangsatt.

2. Utførelse av oppdraget

Oppdraget skal utføres i henhold til Avtalen og i henhold til de regler som gjelder for utførelse av advokatoppdrag i Norge. Det vises til punkt 13.

Oppdraget kan bli endret under utførelsen. AAECOs bistand omfatter kun spørsmål underlagt norsk rett. Dersom AAECO gir uttalelser om andre lands rett, skal dette ikke anses som juridisk rådgivning. Skatte- og avgiftsmessige forhold som er knyttet til oppdraget er ikke omfattet av bistanden, med mindre dette uttrykkelig fremgår av Avtalen.

Engasjementsbrevet er en kontrakt mellom deg og AAECO og ikke med noen som er tilknyttet AAECO. Instruksjonene i engasjementsbrevet er instruksjoner til AAECO og ikke til en privatperson som jobber for AAECO. Dette gjelder selv om det er din uttrykkelige eller underforståtte intensjon at saken blir utført av en bestemt person eller personer i vårt selskap

AAECOs rådgivning i henhold til Avtalen ytes kun til oppdragsgiver. Ingen andre enn oppdragsgiver skal kunne forholde seg til eller basere seg på AAECOs rådgivning.

3. Salær og utlegg

AAECOs salær fastsattes normalt med utgangspunkt i antall timer medgått for utførelse av oppdraget, men det vil bli tatt hensyn til oppdragets karakter, størrelse, kompleksitet, verdiene oppdraget omfatter, spesialkompetansen som kreves for oppdraget og resultatet som er oppnådd. Oppdragsgivere som er forbrukere vil få på forespørsel få opplyst AAECOs alminnelige timepriser.

Alle utlegg og omkostninger AAECO har for utførelse av oppdraget kommer i tillegg til salæret og vil bli fakturert uten påslag. I tillegg til salær og utlegg/omkostninger kommer eventuell merverdiavgift i henhold til de til enhver tid gjeldende regler.  

Dersom AAECO blir bedt om å fakturere en annen enn oppdragsgiver, fritar dette ikke oppdragsgiver fra hans plikt til å betale AAECOs salærer, utlegg og omkostninger i henhold til Avtalen.

Dersom AAECO bistår oppdragsgiver i tvister for domstoler eller voldgiftsretter, er oppdragsgiver forpliktet til å dekke AAECO salær, utlegg og omkostninger i henhold til Avtalen, uavhengig av domstolens/voldgiftsrettens omkostningsavgjørelse.

Dersom Avtalen sies opp eller heves, har AAECO krav på salær, utlegg og omkostninger påløpt frem til datoen for når oppsigelsen eller hevingen trer i kraft.

AAECOs timesatser justeres per den 1. januar hvert år. Slik justering gjelder også for pågående oppdrag, med mindre noe annet fremgår av Avtalen.

Eventuelle estimat AAECO måtte gi på salær for et oppdrag er kun anslag basert på mottatt informasjon om oppdragets art og omfang, og er ikke bindende.

Krav oppdragsgiver måtte ha eller få mot AAECO kan ikke motregnes i AAECOs krav på salær, utlegg og omkostninger. Eventuelle klager på faktura må sendes skriftlig innen én måned etter fakturadato.

4. Fakturering

AAECO fakturerer normalt etterskuddsvis hver måned, men fakturering kan skje oftere eller sjeldnere. AAECO har på ethvert tidspunkt rett til å krever forskudd eller a-konto betaling fra oppdragsgiver.

Fakturaene inneholder spesifikasjon av hvem som har utført arbeidet, hva arbeidet har bestått i, medgått tid (minste tidsenhet er 15 minutter) og datoen for utførelsen. Nødvendig reisetid faktureres etter alminnelige timesatser om ikke annet er uttrykkelig avtalt.

Fakturaer forfaller normalt innen 15 dager fra fakturadato. Dersom oppdragsgiver har innsigelser til fakturaen skal uomtvistet beløp betales innen forfall.

Ved forsinket betaling av fakturaer kan AAECO; (i) krever forsinkelsesrenter i henhold til den sats som til enhver tid følger av lov om renter ved forsinket betaling mm. med tillegg for inkasso og inndrivelsesomkostninger, (ii) avbryte utførelsen av oppdraget samt ethvert annet oppdrag under utførelse for oppdragsgiver og (iii) utøve tilbakeholdsrett i ethvert dokument (fysisk eller elektronisk).

5. Taushetsplikt

AAECO og ansatte i AAECO har taushetsplikt i henhold til lovgivningen som gjelder for advokater og deres medhjelpere. Konfidensiell informasjon kan utleveres til AAECO’s advokater og ansatte når det anses hensiktsmessig av AAECO for effektivt å utføre AAECO’s tjenester under Oppdraget..

Dersom AAECO representerer flere oppdragsgivere i samme sak, samtykker oppdragsgiver til at relevant informasjon og personopplysninger AAECO har mottatt fra oppdragsgiver kan deles med de andre oppdragsgiverne.

Dersom AAECO som ledd i Avtalen engasjerer andre rådgivere eller AAECO samarbeider med andre rådgivere engasjert av oppdragsgiver eller noen som opptrer på vegne av oppdragsgiver, samtykker oppdragsgiver til at AAECO kan dele relevant informasjon og personopplysninger med slike rådgivere.

Det som er angitt over gjelder også om øvrige oppdragsgivere i samme sak eller andre rådgivere er etablert utenfor EU eller EØS området.

6. Interessekonflikt

AAECO vil hva angår interessekonflikt opptre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning for advokatvirksomhet, advokatetiske regler, herunder vår taushetsplikt for dokumenter og informasjon vi mottar i tilknytning til oppdraget.

Innenfor rammen av det som følger av ovenstående innebærer dette blant annet at;

 • (i) AAECO ikke skal ta oppdrag for andre dersom det som følge av slikt oppdrag oppstår risiko for brudd på AAECOs lojalitet, fortrolighet og plikt til uavhengighet overfor oppdragsgiver,

  (ii) AAECO ikke i samme sak vil opptre på vegne av flere oppdragsgivere dersom det foreligger eller oppstår motstridende interesser mellom dem i saken eller det er en klar risiko for dette.
 •  
 • (iii) AAECO ikke skal ta oppdrag for andre mot oppdragsgiver dersom oppdragsgiver har innsigelser til dette, med mindre det ikke er grunnlag for innsigelsen basert på oppdragenes ulike karakter, og at
 •  
 • (iv) AAECO ikke er forhindret fra å ta oppdrag fra andre som oppdragsgiver anser som konkurrenter.

Dersom bestemmelsene om interessekonflikt skal få anvendelse for flere selskaper i samme konsern som oppdragsgiver må dette fremgå av Avtalen.

7. Personopplysninger

AAECO vil behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for oppfyllelse av Avtalen. Vi kan også behandle personopplysninger for oppfølging av oppdragsgiver og for vår kunnskapsforvaltning. Om ikke annet er avtalt, er AAECO behandlingsansvarlig. Informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger fremgår av vår personvernerklæring.

Oppdragsgiver er forpliktet til å påse at meddelelse av personopplysninger til AAECO skjer i samsvar med personopplysningslovgivningen.

Eventuelle spørsmål knyttet til AAECOs behandling av personopplysninger kan rettes til saksansvarlig advokat i henhold til Avtalen.

8. Engasjering av andre rådgivere

Dersom AAECO har bistått oppdragsgiver med å engasjere andre rådgivere, herunder advokater i andre land, er oppdragsgiver forpliktet til å dekke rådgivernes honorar og utlegg, selv om honorarene/utleggene av praktiske grunner faktureres AAECO. AAECO har intet ansvar for eksterne rådgiveres rådgivning.

9. Kommunikasjon og informasjon

Oppdragsgiver samtykker til at AAECO kan benytte ukryptert e-post for kommunikasjon, også ved oversendelse av konfidensiell informasjon. AAECO benytter filtreringssoftware for å unngå uønsket e-post. På grunn av risikoen for at legitime e-poster kan bli filtrert, må oppdragsgiver følge opp per telefon at AAECO har mottatt viktig informasjon.

Under oppdragets utførelse vil AAECO kunne oversende utkast til dokumenter og rapporter. Innholdet av slike utkast representerer ikke rådgivning fra AAECO før dokumentene er ferdigstilt eller bekreftet.

Oppdragsgiver samtykker til at AAECO kan sende oppdragsgiver informasjon om aktuelle rettslige temaer eller annet som AAECO antar kan være av interesse for oppdragsgiver. Mottakere kan reserver seg mot slike utsendelser ved å benytte avregistreringslinken i utsendelsene.

10. Opphavsrett

AAECO har opphavsrett til alt materiale som AAECO utarbeider i tilknytning til Avtalen og AAECO har rett til å benytte slikt materiale i sin rådgivning for andre oppdragsgivere. Gjennom oppdragsgivers betaling for AAECOs tjenester får oppdragsgiver rett til å bruke materialet for det formål det er tiltenkt.

11. Arkivering av saksdokumenter

AAECO oppbevarer saksdokumenter som er mottatt eller utarbeidet normalt i 25 år etter avslutning av det individuelle oppdraget. Deretter vil dokumentene normalt bli makulert/slettet uten varsling til oppdragsgiver. Oppdragsgiver kan be om å få utlevert saksdokumenter når oppdraget er avsluttet.

12. Identitetskontroll

AAECO vil i henhold til hvitvaskingsloven (lov 1. juni 2018 nr. 23) innhente opplysninger om oppdragsgiver før oppdraget igangsettes. Slik informasjon omfatter blant annet opplysninger om eierforhold, reelle rettighetshavere, legitimasjon og privatadresser. Opplysningene blir oppbevart og slettet i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom vi ikke mottar de nødvendige opplysninger kan vi være forhindret fra å påta oss oppdraget.

13. Lovregler for advokater og rett til å klage

AAECO er som utøver av advokatvirksomhet underlagt følgende lovregler (se; https://lovdata.no/):

 • (i) Domstolsloven (lov 13. august 1915 nr. 5),
 •  
 • (ii) Advokatforskriften (forskrift 20. desember 1996 nr. 1161) som også inneholder regler for god advokatskikk, og
 •  
 • (iii) Tjenesteloven (lov 19. juni 2009 nr. 103).

Kompetent myndighet er Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatbevillingsnemda.

Dersom oppdragsgiver skulle være misfornøyd med AAECOs utførelse av oppdraget i henhold til Avtalen, skal dette tas opp med ansvarlig advokat eller daglig leder i AAECO så snart som mulig slik at vi kan forsøke å finne en minnelig løsning.

AAECOs advokater og fullmektiger er medlemmer av Advokatforeningen. Oppdragsgiver kan ved klage til Advokatforeningen få Advokatforeningens vurdering av om oppdraget er utført og salæret beregnet i samsvar med gjeldende lovgivning for advokater. Nærmere opplysninger om klageadgangen finnes på: www.advokatforeningen.no ved å søke på "klage på advokat".

14. Ansvarsbegrensning, skadesløsholdelse og forsikring

Dersom oppdragsgiver skulle lide tap som følge av uaktsomme handlinger eller unnlatelser fra AAECO, skal erstatningskravet fremmes mot AAECO. Dersom AAECO er ute av stand til dekke tapet kan krav fremmes mot ansvarlig advokat i henhold til Avtalen eller andre av AAECOs advokater som har vært ansvarlige for oppdraget, men ikke andre advokater/fullmektiger i AAECO.

AAECO eller dets advokater/fullmektiger er ikke under noen omstendigheter ansvarlige for indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tapt fortjeneste, driftstap, tap av goodwill eller lignende konsekvenstap.

Erstatningsansvaret for AAECO og dets advokater/fullmektiger er under enhver omstendighet begrenset til NOK 50 000 000. AAECO og dets advokater/fullmektiger har ikke erstatningsansvar overfor andre enn oppdragsgiver.

AAECO og dets advokater/fullmektiger er ikke erstatningsansvarlig med mindre skriftlig krav om erstatning er fremsatt mot AAECO innen det tidligste tidspunkt av; (i) 12 måneder etter at AAECOs faktura for rådgivningen som erstatningskravet knytter seg til ble utstedt og (ii) 30 dager etter datoen for når oppdragsgiver ble kjent med eller burde ha blitt kjent med grunnlaget for erstatningskravet mot AAECO.

Oppdragsgiver skal holde AAECO og dets advokater/fullmektiger skadesløse for ethvert tap AAECO og dets advokater/fullmektiger måtte lide som følge av oppdragsgivers eller oppdragsgivers representanters uaktsomme handlinger eller unnlatelser.

AAECO er i henhold til lovgivningen pålagt å ha ansvarsforsikring. AAECOs ansvarsforsikringsselskap er Gjensidige, med organisasjonsnummer 995 568 217. Kontaktinformasjon til Gjensidige finnes på gjensidige.no.

15. Oppsigelse

Oppdragsgiver har rett til å si opp Avtalen på ethvert tidspunkt. Oppsigelsen får virkning fra det tidspunkt skriftlig oppsigelse er mottatt av AAECO.

AAECO har rett til å si opp Avtalen ved skriftlig varsel til oppdragsgiver og med umiddelbar virkning dersom; (i) oppdragsgiver eller oppdragsgivers representanter gir uriktig eller ufullstendig informasjon og dette har vesentlig innflytelse på oppdraget, (ii) oppdragsgiver motsetter seg å følge AAECOs rådgivning, (iii) oppdragsgiver ikke betaler AAECOs fakturaer ved forfall, (iv) oppdragsgiver i tilknytning til oppdraget opptrer i strid med lovgivningen eller (v) oppdragsgiver på annen måte opptrer slik at AAECO har rimelig grunn til å si opp Avtalen.

16. Overdragelse

Avtalen kan ikke overdras av noen av partene med mindre skriftlig godkjennelse er gitt av den annen part.

17. Lovvalg, jurisdiksjon og tvisteløsning

Avtalen er regulert av norsk rett. Eventuelle tvister skal løses for norske domstoler med Oslo som eksklusivt verneting. AAECO har imidlertid rett til å anlegge ethvert søksmål mot oppdragsgiver på oppdragsgivers alminnelige verneting.

18. Endring av forretningsvilkårene

AAECO kan på et hvilket som helst tidspunkt endre disse forretningsvilkårene med virkning fra det tidspunkt endringen finner sted. Endringer vil bli publisert her. Du kan også laste ned våre til enhver tid gjeldene forretningsvilkår ved å benytte nedenstående link.

Last ned våre forretningsvilkår her.