I dag ga Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Den nye anbefalingen inneholder enkelte endringer sammenlignet med 2014-utgaven. Endringene er begrunnet i endringer i lover og regler, internasjonal utvikling og erfaringer med bruken av anbefalingen. En rekke av endringene har som formål å forenkle anbefalingen.

NUES anbefaler at selskapene rapporterer i henhold til den nye anbefalingen fra og med årsberetningen for 2018.

Av endringer nevnes blant annet følgende endringer og presiseringer:

 • Styret bør utarbeide, og minst årlig vurdere, mål, strategier og risikoprofil, slik at selskapet skaper verdier for aksjeeierne.

 • Selskaper bør utarbeide retningslinjer for hvordan det integrerer hensyn til omverdenen i verdiskapningen, herunder om forhold som gjelder menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, det ytre miljø, bekjempelse av korrupsjon, arbeidsmiljø og likestilling. Retningslinjene bør være tilpasset den omverdenen selskapet forholder seg til, og de bør være knyttet til verdiskapingen i selskapet.

 • Selskaper som ikke har valgkomiteer bør redegjøre for sine nominasjonsprosesser på samme måte som selskaper som har valgkomité.

 • Det er tydeligjort at det ikke bør utstedes opsjoner til styremedlemmer.

 • Hver styrefullmakt bør inneholde en grense for hvor mye styret skal kunne forhøye aksjekapitalen med.

 • Aksjeeierne bør kunne stemme i hver enkelt sak, herunder stemme på enkeltkandidater på valg.

 • Selskapet bør utforme et fullmaktsskjema og oppnevne en person som kan opptre som fullmektig for aksjeeiere.

 • Det forventes at revisor møter i generalforsamling når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses for å være nødvendig.

 • Styremedlemmer og daglig leder kan ikke behandle saker disse har fremtredende særinteresser i.

 • Anbefalingen om revisor er omformulert slik at de retter seg uttrykkelig mot styret samt mot revisjonsutvalg så langt de passer.

 • Utenlandske selskaper som er underlagt annen lovgivning bør redegjøre for de reguleringer om eierstyring og selskapsledelse de forholder seg til.

Klikk her for å lese den nye anbefalingen i web-versjon. For dokument som viser spor endringer fra 2014-utgaven, se her.

Today, the Norwegian Committee for Corporate Governance (NUES) issued a new recommendation on corporate governance for companies listed in Norway. Read about the Code of Practice here.