Nye verdipapirmarkedsregler trer i kraft 3. januar 2018

Finanstilsynet har besluttet at EUs nye regler innen verdipapirmarkedsområdet, som nærmere regulert i MIFID II og MIFIR, skal tre i kraft i Norge allerede 3. januar 2018. Dette er svært overraskende, da det har vært en klar forventning om at ikrafttredelsen ville bli forsinket i Norge.

Finanstilsynet fastsatte 4. desember 2017 to nye forskrifter på verdipapirmarkedsområdet som er utformet tilsvarende EUs nye regler om markeder for finansielle instrumenter. Reglene består på overordnet nivå av et direktiv (MIFID II[1]) og en forordning (MIFIR[2]). Forskriftene medfører at MIFID II (MiFID II-forskriften) og MIFIR (MIFIR-forskriften) vil tre i kraft i Norge allerede 3. januar 2018. Ved at reglene trer i kraft på samme tidspunkt som i EU, vil blant annet norske verdipapirforetak og regulerte markeder sikres like rammevilkår og anerkjennelse som i EU. Se også Finanstilsynets pressemelding.

De nye MiFID-reglene medfører mange nye krav til handelen i finansielle instrumenter sett i forhold til MiFID I. Sentrale formål med MiFID II og MiFIR er i korte trekk å øke sikkerheten og effektiviteten i de finansielle markedene, ved å øke handelsgjennomsiktigheten og regelharmoniseringen, forsterke investorbeskyttelsen og utbedre de mangler som er avdekket i MiFID I. Bakgrunnen for mange av de nye bestemmelsene er finanskrisen i 2008 og den teknologiske utviklingen. De nye MiFID-reglene vil i første rekke berøre verdipapirforetakene, og antas å ikke å ha vesentlig betydning for utstedere. Gjennom MiFID II-forskriften styrkes beskyttelsen av investorer blant annet gjennom nye krav til produktstyring og uavhengig investeringsrådgivning og forskriften bygger i stor grad på Verdipapirlovutvalgets forslag til gjennomføring av MiFID II som er inntatt i NOU 2017: 1. Inntil videre videreføres samtidig gjeldende verdipapirhandellov og store deler av gjeldende verdipapirforskrift, hvilket kan by på rettslige utfordringer om motstrid skulle komme på spissen.

 

Contact:

Lars André Gjerdrum
Head of Equity Capital Markets

Hege Dahl
Partner 

 

[1] Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU Text with EEA relevance.
[2] Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance.